1
2
3
4
 
 

Opłaty portowe

 1. Pilotaż
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 2. Holowanie
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 3. Cumowanie
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 4. Usługi asysty przeciwpożarowej

  Asysta statku przeciwpożarowego wraz z zaporą przeciwrozlewową – 134 $/h
  Rozłożenie zapory przeciwrozlewowej – 44 $/h

 5. Opłaty tonażowe

  Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statku w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia za 1 GT:

  Zbiornikowce do 38 000 GT 0,57 EUR
  Zbiornikowce powyżej 38 000 GT 0,64 EUR

 6. Opłaty przystaniowe

  1. W oparciu o art. 8 ust.2 p-kt 2 i ust.4, 4a i 4b Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity - Dz. U. Nr 110 poz. 967 z dnia 18-07-2002 wraz z późn. zmianami) ustala się stawki opłaty przystaniowej za korzystanie przez statki (zbiornikowce) z nabrzeży i przystani będących we władaniu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport" Sp. z o.o.
  1.1. Za korzystanie przez zbiornikowiec z nabrzeża Bazy Paliw - 0,08 EUR za 1GT
  2. Stawki opłat określone w punkcie 1. stosuje się za czas zajmowania przez statek nabrzeża podczas ładowania oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie.
  3. Opłaty pobiera Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 7. Opłaty ISPS

  W związku z objęciem ochroną w ramach ISPS obiektu portowego "K", wykonywaną przez Naftoport, ustanawia się opłatę z tytułu korzystania z systemu ISPS przez statki w kwocie 0,04 euro za 1 GT, należną od każdego tankowca z chwilą wejścia do Basenu nr 1 i 2 oraz od innych obiektów pływających z chwilą wejścia do Basenu Zimowego, nie wyższa niż 3.000 euro za statek lub obiekt pływający.